A Quote by Nikos Kazantzakis

I expect nothing.  I fear nothing.  I am free.

Nikos Kazantzakis (1883 - 1957)

Contributed by: Ariadne